Sierra Leone’s Isha Sesay CNN journalist as Nicki Minaj (photos)